.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ CHASSICOT 2.5 LT

Κωδ.:

Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα, αλκυδικής βάσης, με εφαρμογή στα πλαίσια-σασσί των αυτοκινήτων.  

22,42 €
με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
ΧΡΩΜΑ
Ποσότητα

Χαρακτηριστικά:

Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα, αλκυδικής βάσης, με εφαρμογή στα πλαίσια-σασσί των αυτοκινήτων
Έχει ισχυρή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, σε πετρέλαιο και λάδι μηχανής, στα χτυπήματα και στις τριβές

Εφαρμογές:

Αποχρώσεις: μαύρο, κεραμιδί, γκρι
Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, πιστόλι
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος: 7±1 ώρες. Επαναβαφή μετά από 16 ώρες
Αραίωση: για βαφή με πινέλο έως 15% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ και για βαφή με πιστόλι έως 30% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ
Απόδοση: 14.5±2.5 m²/Lt ανά στρώση για πάχος ξηρού φιλμ 30±5 μm

Κινδυνοι & οδηγιες προφυλαξης:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής.Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή πανειλημμένη έκθεση.Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει:

ξυλόλιο (μίγμα ισομερών), Αρωματικό Υδρογονάνθρακα C8, Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί.
Οξίμη της 2-βουτανόνης, δις(2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

46.0055

Φύλο δεδομένων

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΑΡΙ

Κωδικοί παραγγελιών

0